Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania danych osobowych Użytkowników z Serwisu sklep.hurtowniamager.pl
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w Serwisie oraz informacje o aktywności w Serwisie.
 3. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych i pozostałych kwestii związanych z Polityką Prywatności jest możliwy:
  a. pod adresem e-mail: rodo@hurtowniamager.pl
  b. pisemnie na adres: Hurtownia Mager Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 z dopiskiem „RODO SKLEP”
 4. Administrator udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
 5. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zapisy dotyczące Użytkownika, stosuje się odpowiednio do Klienta Serwisu internetowego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja została przyjęta w 17.05.2021.

§ 2
Definicje

 1. Administrator: Mager spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500370, NIP 8792673203, REGON 341545474;
 2. Użytkownik: osoba odwiedzająca lub korzystająca z Serwisu internetowego;
 3. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość;
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Polityka: niniejsza Polityka Prywatności;
 6. Serwis: serwis internetowy, w tym sklep internetowy Administratora prowadzony pod adresem sklep.hurtowniamager.pl;
 7. Pliki cookies: dane informatyczne, w szczególności informacje tekstowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i/lub Klienta i są przeznaczone do korzystania z Serwisu.
 8. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego.

§ 3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu Administrator przetwarza w szczególności:
  a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu zawarcia umowy sprzedaży lub działań podejmowanych na żądanie osoby, której dotyczą, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c. w celu identyfikacji Użytkownika, obsługi jego pytania przesłanego przez formularz oraz przesłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. f RODO);
  d. w celach prowadzenia założonego przez Użytkownika Konta, zapamiętywania historii Zamówień oraz jego preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e. w celach marketingu produktów i usług, w tym w celach analitycznych, statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej, konkretnej i świadomej zgody Użytkownika a także w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, upoważniających Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 3. Korzystania z Serwisu, jak i podanie danych jest dobrowolne.
 4. Podanie danych może być niezbędne do korzystania z niektórych funkcji Serwisu, takich jak: zawarcie umowy sprzedaży, skorzystanie z formularza kontaktowego.
 5. Zgodnie z RODO Użytkownik ma w szczególności prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych;
  b. sprostowania danych osobowych;
  c. usunięcia danych osobowych;
  d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e. przenoszenia danych osobowych;
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zgoda może być w każdym czasie odwołana za pomocą kontaktu z Administratorem poprzez:
  a. adres e-mail: rodo@hurtowniamager.pl;
  b. pisemnie na adres: Hurtownia Mager Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 z dopiskiem „RODO SKLEP”.
 8. Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
 9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dane Użytkownika innym odbiorcom, wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne dla wykonania zawartej umowy sprzedaży lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W szczególności dotyczy do takich podmiotów jak:
  a. operator płatności – PayPro SA – operator usługi „Przelewy 24” – w zakresie obsługi płatności elektronicznej;
  b. osoby, które dostarczają Zamówienia – w zakresie danych niezbędnych do dostarczenia Zamówienia;
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora w zależności od sytuacji, do momentu, w którym:
  a. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Użytkownikiem (Klientem) a Administratorem (Sprzedawcą);
  b. na Administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;
  c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Administratora, związanych z umową sprzedaży;
  d. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora;
  e. Użytkownik usunie Konto założone w Serwisie.
 12. Dane osobowe Użytkownika i są rejestrowane w logach systemowych, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, czas serwera. Dane zebrane w logach są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług zgodnie z niniejszą Polityką.
 13. Dane przetwarzane są w systemie informatycznym przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szczególności za pomocą:
  a. aktywnego certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer);
  b. regularnie wykonywanych kopii bezpieczeństwa;
  c. regularnych aktualizacji oprogramowania;
  d. stosowania zabezpieczeń Serwisu.
 14. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analystic, które zbierają informacje na temat odwiedzin Serwisu dotyczące m.in. odwiedzonych podstron, czasu spędzonego na stronie/podstronach.

§ 4
Formularze kontaktowe

 1. Administrator umożliwia opcję skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych znajdujących się w Serwisie.
 2. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z osobą składającą pytanie i udzielenia odpowiedzi, w szczególności takich danych jak:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres e-mail;
  c. numer kontaktowy.
 3. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu i obsługi.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji obsługi pytania. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi.
 5. Dane udostępnione przez Formularz przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką.

§ 5
Newsletter i portale społecznościowe

 1. Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera za pomocą formularza zapisu poprzez podanie adresu e-mail i imienia.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapisu do newslettera i jego otrzymywania.
 3. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera zgodnie z niniejszą Polityką, z zastrzeżeniem, że Użytkownikowi przysługuje prawo wcześniejszej rezygnacji z tej usługi.
 4. Serwis zawiera odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych, takich jak: Facebook i Instagram.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez ww. portale społecznościowe są udostępnione w odpowiednich zakładkach danego portalu.

§ 6
Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies w celu prawidłowego działania Serwisu.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  b. tworzenia statystyk, umożliwiających zweryfikowanie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
  c. utrzymania sesji Użytkownika;
 3. Oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może w każdym czasie dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 7. Rodzaje plików cookies stosowanych w ramach Serwisu:
  a. sesyjne
  b. statyczne
  c. funkcyjne
  d. reklamowe
  e. zewnętrzne
  f. niezbędne
  g. wewnętrzne
  h. własne
  i. stałe

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają regulacje zawarte w: Regulaminie Serwisu Internetowego, RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisach prawa polskiego.
Shopping Cart

Dostawa w każdy wtorek, czwartek i piątek - więcej o dostawie