Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego sklep.hurtowniamager.pl świadczącego:
  • dostęp online do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy;
  • zakup oferowanych Produktów przez Internet.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.hurtowniamager.pl prowadzony jest przez Mager spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową
  z siedzibą w Toruniu.
 3. Do korzystania ze Serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie:
  • urządzenia z dostępem do Internetu, z włączoną obsługą Java Script
   i plików Cookies;
  • poczty elektronicznej;
  • numeru telefonu komórkowego.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
  • pod adresem e-mail: sklep@hurtowniamager.pl
  • pod numerem telefonu: +48 783 178 293
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Aktualna wersja została przyjęta w dniu 05.2021 r.

§2
Definicje

 1. Sprzedawca: Mager spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500370, NIP 8792673203, REGON 341545474;
 2. Klient:
  • Konsument,
  • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • Osoba prawna,
  • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży w ramach Serwisu internetowego ze Sprzedawcą;
 3. Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Użytkownik: osoba odwiedzająca lub korzystająca z Serwisu internetowego;
 5. Moje konto: konto Klienta na którym zamieszczone są jego dane osobowe, składane Zamówienia, jak i aktualne promocje;
 6. Zestaw: skrzynka wybrana przez Klienta;
 7. Regulamin: przedmiotowy regulamin Serwisu internetowego;
 8. Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów z oferty, podanie danych osobowych, określenie terminu i adresu dostawy oraz sposobu płatności;
 9. Zamówienie: usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, oświadczenie woli Klienta, kończące wypełnienia Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
 10. Serwis internetowy: serwis internetowy, w tym sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem sklep.hurtowniamager.pl;
 11. Produkt: dostępna w Serwisie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 12. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 164 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

§3
Zakupy w Serwisie internetowym

 1. Serwis internetowy umożliwia zapoznanie się z ofertą, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego oraz złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie wybranych miast Polski podanych w zakładce „Dostaw”.
 3. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie serwisu internetowego z tego względu, że w ofercie znajdują się towary zmienno-wagowe. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga może się różnić o +/- 10%.
 5. W przypadku, gdy w Zamówieniu złożonym przez Klienta zabraknie jednego z Produktów tworzących Zestaw albo jakiś produkt nie spełni standardów jakościowych wyznaczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia Zestawu produktami zamiennymi (nie więcej niż 3 składniki).
 6. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  1. Przejść do zakładki „Skrzynki”;
  2. Wybrać produkty i dodać je do Koszyka;
  3. Wskazać ilość;
  4. Wypełnić formularz danych do wysyłki;
  5. Wybrać metodę płatności;
  6. Wybrać opcję dostawy;
  7. Wybrać datę i godzinę dostawy;
  8. Fakultatywnie dodać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia;
  9. Nacisnąć przycisk „Złóż zamówienie”.
 7. Zakupów mogą dokonywać klienci niezarejestrowani i zarejestrowani.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania poprzez przycisk Polityki Prywatności i Regulaminu.
 9. Zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.
 10. Ceny Produktów widoczne w Serwisie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatki. Są cenami za produkty w formie zestawów, które oferuje Sprzedawca.
 11. Na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za Produkt/Produkty oraz jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku – koszty dostawy.
 12. Sprzedawca niezwłocznie przekazuje potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie stosowanej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia i w formie papierowej odpowiednio paragonem fiskalny lub fakturą VAT podczas doręczenia zamówienia.
 13. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o zmianie okresu realizacji zamówienia i dostawy.
 14. W przypadku stwierdzenia niedostępności Produktu/Produktów objętych zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta oraz zwraca całą kwotę otrzymaną za taki Produkt/Produkty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Regulaminu.

§4
Koszty i sposób dostawy

 1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz okolic (dokładny obszar dostawy dostępny jest w zakładce „Dostawa” pod adresem https://sklep.hurtowniamager.pl/dostawa) za pomocą własnego transportu lub wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmy pod adres podany w Formularzu zamówienia.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem: Hurtownia Mager Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Odbiór osobisty możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 12:00.
 3. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie z godnym z harmonogramem dostaw (§4 ust. 8.), nie później niż w ciągu 10 dni od zrealizowania płatności.
 4. Jeśli aktualnie obowiązująca promocja nie stanowi inaczej dostawa produktu, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie w wysokości:
  • dla zamówień o wartości od 100 zł – 0 zł,
  • dla zamówień o wartości poniżej 100 zł z dostawą w granicach administracyjnych Torunia – 5,99 zł,
  • dla zamówień o wartości poniżej 100 zł z dostawą w granicach administracyjnych Bydgoszczy – 9,99 zł,
  • dla zamówień o wartości poniżej 100 zł z dostawą w granicach administracyjnych Ciechocinka – 9,99 zł
  • dla zamówień o wartości poniżej 100 zł z dostawą okolic Torunia i Bydgoszczy (dokładny obszar dostawy dostępny jest w zakładce „Dostawa” pod adresem https://sklep.hurtowniamager.pl/dostawa) – 9,99 zł.
 5. Dostępne formy płatności:
  • Płatność kartami płatniczymi Visa i MasterCard przy odbiorze u Dostawcy;
  • Płatności online: Przelewy 24;
  • Blik przy odbiorze u Dostawcy;
  • Płatność gotówką przy odbiorze u Dostawcy.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA.
 7. Zamówienia przyjmowane są w dwóch turach w ciągu tygodnia, z uwzględnieniem ust. 8:
  • tura I – od czwartku po godzinie 11:00 do poniedziałku do godziny 11:00;
  • tura II – od poniedziałku po godzinie 11:00 do czwartku do godziny 11:00.
 8. Zamówienia złożone od czwartku (po godzinie 11:00) do poniedziałku (do godziny 11:00) realizowane są w każdy wtorek, w godzinach które wybierze Klient w trakcie składania zamówienia. Natomiast, zamówienia złożone od poniedziałku (po godzinie 11:00) do czwartku (do godziny 11:00) dostarczane są w każdy piątek, w godzinach które wybierze Klient w trakcie składania zamówienia.
 9. Godziny dostarczenia zamówienia są orientacyjne, zależą od lokalizacji, zdarzeń drogowych i siły wyższej.
 10. W przypadku niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w określonym terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy, Zamówienie zostaje anulowane. Kwota zamówienia zostaje zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana, z potrąceniem kosztów dostawy oraz kosztów przygotowania Produktów, tj. 15% wartości zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega, że jeżeli dostawa nie zostanie dostarczona w terminie i przedziale czasowym wskazanym przez Klienta, a Klient nie odbierze Zamówienia to Sprzedawca ponosi koszt ponownego dostarczenia Zamówienia, w kolejnym dniu przewidywanych dostaw.
 12. Sprzedawca zastrzega, że po dwóch nieudanych próbach dostarczenia, Zamówienie złożone przez Klienta będzie czekać na odbiór w siedzibie firmy pod adresem: Bolesława Chrobrego 105/107 87-100 Toruń, bądź może zostać ponownie dostarczone tylko gdy klient uprzednio dokonana opłaty w wysokości: 10 złotych za dostawę.

§5
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia .
 2. Brak prawa do odstąpienia od Umowy nie pozbawia Konsumenta prawa do reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

§6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wadę Produktu stanowią przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Klient ma prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem w ciągu 24 godzin od momentu dostawy.
 5. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w następujących formach:
  • pisemnie na adres: Hurtownia Mager Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
  • w formie elektronicznej na adres: sklep@hurtowniamager.pl
 6. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 7. Do oświadczenia reklamacyjnego Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, fotografię reklamowanego Produktu oraz wskazać czego dotyczy niezgodność Produktów z Umową, wskazać żądania oraz dane kontaktowe.
 8. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 9. O sposobie rozstrzygnięcie reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany w oświadczeniu adres e-mail.
 10. W przypadku, gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte reklamacją, Klient powinien podać numer rachunku bankowego, na który taki zwrot ma zostać dokonany.
 11. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące takowych możliwości dostępne są m.in. na stronach internetowych: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§7
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów i Użytkowników niebędących Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z usług sklepu jest Sprzedawca, tj. Mager spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, przy ul. Chrobrego 105/107, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500370.
 2. Z uwagi na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, dalsze informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym w szczególności o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w serwisie internetowym Polityce prywatności.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w serwisie internetowym, jest realizacja złożonych zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Sprzedawca wskazuje, iż podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w serwisie internetowym. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w serwisie internetowym, w zależności od indywidualnej sytuacji Kupującego, będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora.
 1. W sytuacji, gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Jednakże zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w serwisie.
Shopping Cart

Dostawa w każdy wtorek, czwartek i piątek - więcej o dostawie